แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

       มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
   

        1.การตรวจติดตามงานที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนารากฐานเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐ

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมดิจิทัล

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา

        2. การตรวจติดตามการดำเนินการโครงการของหน่วยงานในสังกัดที่สำคัญ และผลักดันเป้าหมายตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงมีผล กระทบต่อประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง หรือเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูง (คัดเลือก 3 โครงการ)

       3.การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ

      4.การรายงานผลการตรวจราชการ

              4.1 ให้ผู้ตรวจราชการนำเสนอ รายงานผลการตรวจราชการโดยสรุป พร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข

               4.2 ให้สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ตรวจราชการ โดยจัดทำเป้นภาพรวม ผลการตรวจราชการ เพื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้นำไปเป็นข้อมูล ประกอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน หรือ โครงการ ต่อไป